Stacks Image 6Cave Canem


Inspirationsquelle dieser bemalten Terracotta is ein Mosaik aus dem so genannten "Casa di Orfeo", in Pompei, jetzt in Neapel, Museo Archeologico Nazionale.

Dimensionen: 19 cm (b) x 19,50 cm (h)


39,00 €

menu menu